Ohjeita koronavirukseen liittyen

 

> Jos epäilet koronatartuntaa, voit tehdä koronavirustaudin oirearvion omaolo.fi -palvelussa

Soita päivystysnumeroon: Karstula 040 157 8919, Saarijärvi 044 459 8500, jos asiasi koskee:

 • Koronaepäilyä ja oireiden arviointia
 • Koronavilkku-sovelluksen ilmoitusta mahdollisessta altistumisesta
 • Koronanäytteen ajanvarauksia, toteuttamista tai tuloksia
 • Omaehtoista tai viranomaisen määräämää karanteenia
 • Muita kornaan liittyviä asioita


Koronatestejä otetaan Saarijärven ja Karstulan terveysasemilla ajanvarauksella.
Lähetteen koronatestiin saat edellä olevan ohjeen mukaan.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Epäiletkö koronotartuntaa - omaolo.fi

Vammaispalvelujen omaishoito

Vammaispalvelujen omaishoito

Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Mikäli hoito ja huolenpito erityisistä syistä järjestetään hoitajan kotona, sovelletaan ympärivuorokautiseen hoitoon perhehoitajalain (312/1992) säännöksiä silloin, kun myös muut perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja / tai hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle järjestettävästä tuesta. Hoitopalkkio määritellään omaishoitosopimuksessa ja hoidettavalle annettavat palvelut palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, johon hakijalla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan sitä myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa ympärivuorokautisesti
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 • hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveys ja toimintakyky sekä voimavarat ( kuten kyky selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja arjen askareista, huolehtia lääkityksestä, liikkua kotona ja kodin ulkopuolella ) vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajan sopivuutta omaishoitajaksi arvioidaan kotikäynnillä.
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
 • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
 • hoidettavalla on pääsääntöisesti vähintäänkin Kelan korotettu hoitotuki tai korotettu vammaistuki

Lomakkeet

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2020

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti tarkoitusta varten osoitetulla lomakkeella.

Tukea ensimmäistä kertaa hakeva voi liittää hakemukseen lääkärinlausunnon, mikäli katsoo sen olevan eduksi. Hakemuslomakkeita saa myös palveluohjaajilta.

Tukea voi hakea Saarikalta ympäri vuoden. Hakemuksen  käsittelyaika on kaksi (2) kuukautta.

Hakemus toimitetaan osoitteella:
Palveluohjaaja
(koko Saarikan alue)
Elina Isoaho

Saarikka
Sivulantie 11
43100 Saarijärvi 
puh. 040 628 9975

elina.isoaho(at)saarikka.fi

Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10.