Terveyden- ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveyden- ja suun terveydenhuollon asiakasmaksut

TERVEYDENHUOLTO

Huomioithan, että perimme käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €

 • Perimme maksun, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua.
 • Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoidosta.
 • Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista!

 

Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla 20,90 € / käynti

 • Maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
 • Alle 18-vuotiaille ja veteraanitunnuksen omaaville maksuton

 

Sairaalan poliklinikka maksu 41,80 € / käynti

 • Erikoissairaanhoidossa, terveysasemilla erikoislääkäreiden vastaanotto
 • Veteraanitunnuksen omaaville maksuton

 

Käyntimaksu terveyskeskuksen päivystyksessä 28,70 € / käynti

 • Päivystyskäyntimaksu peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,90 € suuruista lääkärikäyntimaksua
 • Alle 18-vuotiaille ja veteraanitunnuksen omaaville maksuton

 

Terveysaseman hoitajanvastaanotolla käynti on maksutonta

 • Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelujen käyntimaksu 20,90 €

 

Muiden kuin valtakunnallisten rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antaminen

 • Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokoteaineista, mikäli rokottaminen perustuu kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen perustuvasta perussairauden vuoksi tarpeellisesta rokottamisesta
 • Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä rokottamisesta (toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä), mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista

 

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ei maksua

 

Maksu lääkärintodistuksesta

 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto 51,50 €
 • Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus) 61,80 €

 

Maksulliset terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät lääkärintodistukset (peritään 51,50 €)

 • Klikkaa tästä linkistä avataksesi listauksen maksullisista lääkärintodistuksista ja lausunnoista

 

Maksuttomat terveyskeskuksessa annettavaan hoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot

 • Klikkaa tästä linkistä avataksesi listauksen maksuttomista todistuksista ja lausunnoista

 

Lyhytaikainen laitoshoito terveyskeskuksen vuodeosastolla

 • Hoitopäivämaksu 49,60 € /vrk
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään hoitopäivämaksuna 22,80 € /vrk
 • Osastolla annettava päivä- ja yöhoito 22,80 € /pv/yö

 

Kuntoutushoidon asiakasmaksu 17,10 € / kerta

 • Terveyskeskuksen vuodeosastolla annettava lääkinnällinen kuntoutus

 

Sairaankuljetus

 • Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukainen maksu.
 • Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.
 • Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskukseen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.

 

Lääkinnällinen kuntoutus, terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

 • Neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia
 • Apuvälinepalvelut ja apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia
  • Yllä luetellut palvelut ovat maksullisia silloin, kun apuvälineen tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista

 

Muualla kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu

 • Enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

 


SUUN TERVEYDENHUOLTO

 

Perusmaksut

 • perusmaksu / suuhygienisti 10,30 € /käynti
 • perusmaksu / hammaslääkäri 13,30 € /käynti
 • perusmaksu / erikoishammaslääkäri 19,50 € /käynti
 • Alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton

 

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimeenpiteen vaativuuden mukaan

 • toimenpideluokituksen vaativuuden mukaan 8,50 € - 225,70 €
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,80 € /käynti