Potilastietorekisteri

Potilastietorekisteri

Tietosuojaseloste

Potilastietorekisteri

Potilaan hyvän hoidon toteuttamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköissä ylläpidetään potilastietorekisteriä. Potilasasiakirjoihin merkitään hoitonne järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot terveydestä ja mahdollisista sairauksista.

Potilasasiakirjojen tietojen käyttäminen

Potilasasiakirjojen sisältämät tiedot pidetään salassa. Potilastietojanne saavat käyttää hoitoonne tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ainoastaan siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä sitä edellyttävät. Potilasasiakirjojen käyttämistä valvotaan säännöllisesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytetään yhteistä potilastietorekisteriä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella teitä hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia tietojanne hoitonne edellyttämässä laajuudessa. Toisen toimintayksikön tietojen käyttö edellyttää, että annatte siihen luvan.

Potilastietojärjestelmässä olevat potilastietonne ovat jokaisen hoitoonne osallistuvan toimintayksikön käytettävissä vain siinä laajuudessa, kuin hoitonne sitä edellyttää.

Teillä on oikeus kieltää potilastietojenne käyttö toisissa toimintayksiköissä. Näissä tapauksissa Teidän on itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta, mikäli hoitonne edellyttää toisen toimintayksikön tietojen käyttämistä. Vaihtoehtoisesti voitte peruuttaa kiellon. Voitte tehdä kiellon Teitä hoitavaan hoitoyksikköön ja peruuttaa sen milloin tahansa.

Potilastietojen luovuttaminen

Sivullisille ei anneta tietoja ilman kirjallista suostumustanne. Omaisenne ovat pääosin sivullisia. Poikkeuksena tietojen luovutukseen omaisille ovat laissa erikseen säädetyt tilanteet, kuten tajuttomuus. Ilman potilaan suostumusta lähiomaiselle voidaan kertoa tajuttoman potilaan terveydentilasta, jos ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen.

Alaikäisestä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee. Arvioinnin tekee hoidosta vastaava lääkäri.