Maksukatto

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon palveluista perittäville tietyille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen maksukatto. Vuonna 2022 maksukaton raja on 692 euroa.

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaalla/potilaalla on oikeus hakea todistusta maksukaton täyttymisestä. Todistuksen myöntämisen jälkeen osa palveluista on maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin ylläpitomaksu, joka on noin puolet aiemmasta maksusta.

Vapaakortti

Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun. Kun vapaakortti on voimassa

 • Vuodeosastohoidosta peritään alennettu 22,80 € hoitopäivämaksu
 • Niitä avohoidon maksuja, jotka lasketaan maksukattoon kuuluvuksi ei peritä
 • Ne maksut, joita ei lasketa maksukattoon peritään normaalisti.

Vapaakorttia pitää hakea viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Asiakkaan/potilaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.

Maksukattoon lasketaan

 • Sairaalan poliklinikkamaksu
 • Sarjahoidon maksut
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut
 • Osastolla annettava päivä- tai yöhoito
 • Kuntoutushoidon maksut (lääkinnällinen kuntoutus osastolla)
 • Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla (maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa)
 • Käyntimaksu terveyskeskuksen päivystyksessä
 • Käyntimaksu yksilökohtaisessa fysio- tai toimintaterapiassa lukuun ottamatta lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleitä
 • Käyntimaksut terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidoista, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta
 • Päiväkirurgian maksut avohoidossa
 • Maksut suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta lukuunottamatta hammasteknisiä kuluja
 • Maksut suun ja leukojen erikoissairaanhoidon toimenpiteistä (myös terveyskeskuksessa)
 • Maksut tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta
 • Toimeentulotuesta maksetut maksut
 • Etäyhteyksien avulla toteutetuista avoterveydenhuollon palveluista perittävät maksut
 • Yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiiri on palvelun ostanut

Maksukattoon ei lasketa

 • Kotona annetun palvelun maksuja
 • Lääkkeitä
 • Ptikäaikaisen laitoshoidon maksuja, joihin liittyy viranhaltijapäätös
 • Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuja
 • Erikoismaksuluokan hoitopäivämaksuja ja -lääkärinpalkkioita
 • Ulkomaalaiselta perittyjä täyden korvauksen maksuja
 • Suun ja hampaiden hoidon hammasteknisiä kuluja
 • Yksityisten hoitolaitosten maksuja
 • Potilaspuhelumaksuja
 • Sairaankuljetusmaksuja
 • Laitoshoidon ylläpitomaksuja (hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen)
 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan takia laitoshoidon maksuja 3 x 11,60 € / kk
 • Matkakustannuksia hoitolaitokseen/hoitolaitoksesta
 • Tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattuja maksuja
 • Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä ajasta perittyä maksua
 • Fysioterapian ryhmämaksut
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelit

Saarikassa vapaakorttihakemukset hoitaa ja lisätietoja maksukatosta antaa

toimistosihteeri Suvi Paananen
puh. 044 459 6641
suvi.paananen(a)saarikka.fi

Hakemus sosiaalihuollon asiakasmaksun alentamisesta/perimättä jättämisestä