Hakemus sosiaalihuollon asiakasmaksun alentamisesta / perimättä jättämisestä

Hakemus sosiaalihuollon asiakasmaksun alentamisesta / perimättä jättämisestä

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992), asetuksen (912/1992) ja 1.7.2021 voimaan tulleen lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (1201/2020) mukaan.

Sosiaalihuollon palveluista määrätty asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Mihin asiakasmaksuiihin voi hakea alentamista ja perimättä jättämistä?

1. Sosiaalihuollon tulosidonnaiset asiakasmaksut

 • Säännölliset kotona annettavat palvelut (mm. kotihoito)
 • Pitkäaikaiset asumispalvelut (mm. ateria- ja turvapalvelu)
 • Pitkäaikainen perhehoito
 • Pitkäaikainen laitoshoito

2. Sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut

 • Tilapäiset kotona annettavat palvelut (mm. kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)
 • Kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria- ja turvapalvelu)
 • Muut kotona asumista tukevat palvelut (esim. lääkkeenjako, päiväkäynti yksikössä)
 • Päivätoimintapalvelut
 • Lyhytaikaiset asumispalvelut
 • Vammaispalveluiden maksut

Miten haetaan maksun alentamista ja perimättä jättämistä?

 • Maksun alentamista ja perimättä jättämistä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka pääset täyttämään tästä linkistä.
 • Hakemuslomakkeella on mainittu tarvittavat liitteet sekä palautusosoite.
 • Maksun alentamista ja perimättä jättämistä voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle.
 • Päätös maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä
 • Päätös perustuu asiakaskohtaiseen yksilölliseen harkintaan. Päätöstä tehtäessä huomioidaan asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellinen tilanne. Kokonaistaloudellisen tilanteen arvioinnissa huomioidaan tulot ja varallisuus.
 • Päätös maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä tehdään pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta alkaen.
 • Päätöksen maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä tekee palveluohjaajat.
 • Ennen päätöksen tekemistä asia voidaan käsitellä palveluohjauksen palaverissa ja tarvittaessa pyytää sosiaalityöntekijän lausunto.

  Viranhaltijan tekemään maksun alentamis- ja perimättä jättämispäätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen oikaisua SoTe kuntayhtymän yhtymähallituksen alaiselta yksilöasiainjaostolta (osoite Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi)

  Maksun alentamis- ja perimättä jättämisajan päätyttyä (12 kk) asiakasta laskutetaan normaalisti alkuperäisen maksupäätöksen mukaisesti.