Asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihin

Asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihin

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakasta/potilasta pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Hänellä on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. Asiakas/potilastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin kirjattu. On huomioitavaa, että sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Oikeutta anotaan kirjallisesti esim. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan potilastietojen osalta johtavalle ylilääkärille ja sosiaalipalveluiden osalta palvelujohtajalle. Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Rekisteröidyn on anottava oikeutta kirjallisesti perustellen esim. ”Rekisteritietojen korjaamispyyntö” – lomakkeella. Lomake toimitetaan potilastietojen osalta johtavalle ylilääkärille ja sosiaalipalveluiden osalta palvelujohtajalle. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Mikäli rekisteröidyllä on syytä epäillä tietojensa väärinkäyttöä, on hänellä oikeus vaatia selvitys omien henkilötietojensa käsittelystä. Edelleen lastensuojelussa rekisteröitynä on lapsi eikä huoltaja. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. ”Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä” – lomakkeella. Lomake lähetetään tietosuojavastaavalle. Mikäli rekisteröity ei pysty täsmentämään mahdollisen väärinkäytösepäilyn ajankohtaa, kohdennetaan tarkastus korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Kuolleen tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.

PDF-lomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, jonka jälkeen ne voi tulostaa, allekirjoittaa sekä lähettää lomakkeessa näkyvään osoitteeseen TAI lomake voidaan tulostaa tyhjänä ja täyttää käsin.