Ikäihmisten palvelutarpeen selvitys

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista sekä ohjauksen antamista tarjolla olevista palveluista itsenäisen selviytymisen edistämiseksi.

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen, naapuri tai muu tilanteen tunteva henkilö.  Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

75 vuotta täyttäneillä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, terveydentila ja toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakas saa tietoa kotona asumista tukevista palveluista, kuten ateria-, kauppa- ja turvapalveluista, päiväkeskusten palveluista, asuntojen korjaus- ja muutostöistä sekä palveluasumisen mahdollisuuksista.
Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

http://stm.fi/sosiaalipalvelujen-saatavuus

Lomake ikäihmisten palvelutarpeen selvittämiseksi

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Ohjeistus ilmoituksen tekemiseen