Ikääntyvien palvelut

Ikäänkyvien palvelut

Saarikan ikäihmisten palveluiden ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että alueella ikäännytään mukavasti, pidetään elämän ohjakset omissa käsissä myös ikääntyessä, pysytään hyväkuntoisina ja ollaan aktiivisesti mukana arjessa sekä asutaan kotona tai kodinomaisissa asumispalvelupaikoissa.

Ikääntyville järjestettävien palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä.

Saarikan alueella ikäihmisille järjestetään erilaisia ennalta ehkäiseviä palveluita. Saarikka on mukana mm. eri toimijoiden kanssa yhdessä toteutettavissa virkistys- ja palvelupäivissä. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään vuosittain määritellyille kohderyhmille. Koulutetut muistihoitajat tekevät muistisairauksien varhaista tunnistamista, ohjaavat ja neuvovat asiakkaita ja heidän omaisiaan muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Kotihoitoa järjestetään lähipalveluna Saarikan alueen kaikissa kunnissa. Kotihoito tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluita. Palvelu on tavoitteellista asiakkaan tukemista. Palvelut ja tavoitteet kirjataan kullekin asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palveluista perittävät maksut määräytyvät tulojen ja saadun palvelun määrän mukaan.

Kotihoidon tukipalveluina järjestetään mm. ateriapalvelua, kotihoitoa tukevaa päivätoimintaa, turvapalvelua ja asiointipalvelua. Tukipalvelut ovat maksullisia.

Asumispalveluina järjestetään palveluasumista ja ympärivuorokautista hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä pitkäaikaishoivassa. Asumispalveluita tuotetaan sekä Saarikan omissa yksiköissä että hankitaan ostopalveluina.

Kotihoitoon, kotihoidon tukipalveluihin ja asumispalveluihin hakeudutaan asiakkaiksi palveluohjaajien tekemien palvelutarpeen arviointien perusteella.

Kiireellisissä kotihoitoa vaativissa tilanteissa suoraan yhteys kotihoitoyksiköihin!