Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tarkennettu haku

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a    

Murupolku

saarikka.fi » Aikuisille » Perhehoito

Sisältö

 

Perhehoito

Perhehoidon tarkoitus

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoitoon sijoittamisen lähtökohtana ovat asiakkaan elämäntilanne, aikaisemmat elämänkokemukset sekä hoivan ja huolenpidon tarve. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin, edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan sekä edesauttaa hänen toimintakykynsä säilymistä. Perhehoito antaa hoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeittensa mukaisen hoivan ja huolenpidon perheenjäsenenä.  

Perhehoitoa ohjaava voimassaoleva lainsäädäntö koostuu seuraavista laeista ja asetuksista:

 • Perhehoitajalaki (312/1992)
 • Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetus (6077/1983)
 • Kunnallinen eläkelaki (549/2003)
 • Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011)

Perhehoitaja

Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka Saarikan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa sosiaalihuoltolain 25 §:ssä määriteltyä perhehoitoa omassa kodissaan, jossa hän myös asuu.  Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.

Perhehoitaja:

 • hoivaa ja pitää huolta
 • ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen mukanaan tuomia erityistarpeita
 • tukee läheisten ihmissuhteiden ylläpitämistä
 • sitoutuu tehtäväänsä, kunnioittaa ja kohtelee hoidettavaa perheenjäsenenä
 • tekee yhteistyötä vanhuksen / pitkäaikaissairaan / vammaisen henkilön asioissa omaisten ja viranomaisten kanssa

Perhehoitokoti

Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää (4) henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina, jollei kyse ole hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille.

Perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä. Heistä toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä. Mikäli hoitajalla ei ole asianmukaista koulutusta, on hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittava siitä, miten tarvittavat sairaanhoidolliset palvelut järjestetään.

Perhehoitokoti on Saarikan ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidosta vastaavan viranhaltijan hyväksymä yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan.  Perhekodin jäsenten tulee hyväksyä ja olla yksimielisiä kodin perhehoitotoiminnasta. Sopivuutta arvioitaessa kriteerinä ovat myös perheen ihmissuhteet ja ilmapiiri. Perhekodissa tulee mahdollisimman hyvin huomioida esteettömyys ja turvallisuus. Perhehoidossa olevalla tulee olla pääsääntöisesti oma huone.

Palveluohjaaja tekee päätökset perhehoitoon sijoittamisesta ja päätökset asiakasmaksuista.  Palveluohjauspalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Palveluohjaaja Eija-Maria Leppänen, puh. 044 459 6160

Saarikka on mukana kehittämässä ikäihmisten perhehoitoa Keski-Suomen maakunnassa. Jos olet kiinnostunut toimimaan perhehoitajana,saat asiasta lisätietoa palveluohjaajalta yllä olevasta numerosta.

Alla olevasta linkistä avautuu vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidon toimintaohje v. 2015.

Perhehoidon toimintaohje Saarikassa


Päivitetty 29.8.2016 9:28