Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tarkennettu haku

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a    

Murupolku

saarikka.fi » Aikuisille » Omaishoito

Sisältö

 

Omaishoito

Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1§, 2§ )

Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Mikäli hoito ja huolenpito erityisistä syistä järjestetään hoitajan kotona, sovelletaan ympärivuorokautiseen hoitoon perhehoitajalain (312/1992) säännöksiä silloin, kun myös muut perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja / tai hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle järjestettävästä tuesta. Hoitopalkkio määritellään omaishoitosopimuksessa ja hoidettavalle annettavat palvelut palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, johon hakijalla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan sitä myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset ( 3§ )

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja/tai valvontaa ympärivuorokautisesti
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 • hoitajan fyysinen ja psyykkinen terveys ja toimintakyky sekä voimavarat ( kuten kyky selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja arjen askareista, huolehtia lääkityksestä, liikkua kotona ja kodin ulkopuolella ) vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajan sopivuutta omaishoitajaksi arvioidaan kotikäynnillä.
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
 • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
 • hoidettavalla on pääsääntöisesti vähintäänkin Kelan korotettu hoitotuki tai korotettu vammaistuki

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti tarkoitusta varten osoitetulla lomakkeella. Tukea ensimmäistä kertaa hakeva voi liittää hakemukseen lääkärinlausunnon, mikäli katsoo sen olevan eduksi. Tukea voi hakea Saarikalta ympäri vuoden. Hakemuksen  käsittelyaika  on kaksi (2) kuukautta. Hakemus toimitetaan osoitteella:

Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi:                                                
Palveluohjaaja Eija-Maria Leppänen     
Saarikka
Aloha-tietotalo
Virastotie 4
43500 Karstula                                      

Saarijärvi:
Palveluohjaaja Kristiina Saarela
Saarikka
Sivulantie 11
43100 Saarijärvi
                                                               

Omaishoidontukihakemus (word) (30 Kt)
Omaishoidontukihakemus (täytettävä PDF) (241 Kt)

Hakemuslomakkeita saa myös palveluohjaajilta.

Omaishoito, Saarijärvi
Palveluohjaaja Kristiina Saarela, puh. 040 560 5175
kristiina.saarela@saarikka.fi

Omaishoito, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi
Palveluohjaaja Eija-Maria Leppänen, puh.  044 459 6160
eija.leppanen@saarikka.fi

Omaishoidon tuen tarpeen määrittely

Omaishoidon tukea hakevan henkilön luo tehdään  aina  kotikäynti. Kotikäynnin tarkoituksena on määritellä hoidettavan tuen ja palveluiden tarve. Hoidettavan toimintakyvyn arviointiin käytetään erilaisia toimintakykymittareita ja testejä. Tarvittaessa arvioinnin apuna käytetään lääkärinlausuntoa tai vastaavia asiantuntijoiden lausuntoja. Kehitysvammaisten osalta arviointiin osallistuu vammaisten palveluohjaaja ja mielenterveyskuntoutujien osalta mielenterveyskuntoutujien palveluohjaaja.

Mikäli selvitykset ja testit eivät tuo esiin hoidettavan avun tarvetta, voidaan tilannetta arvioida selvittämällä, onko hoidettavalla poikkeamia seuraavilla osa-alueilla:

 • psyykkinen toimintakyky
 • sosiaalinen toimintakyky
 • ravitsemuksesta huolehtiminen
 • eritystoiminta ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 • erityisosaamista vaativat hoitotoimenpiteet
 • kyky asiointiin kodin ulkopuolella  

Lapsen toimintakykyä arvioitaessa häntä verrataan toimintakyvyn ja hoidon tarpeen suhteen vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää, että lapsella on sairaudesta tai vammasta johtuva erityisen hoidon tarve. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen osalta omaishoidon tuen tarvetta arvioitaessa käytetään tarvittaessa apuna terveydenhuollon, lasten päivähoidon ja koulun asiantuntemusta.

Alla olevasta linkistä avautuu  omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa. Sieltä löytyy mm. tuen hakemisen perusteiden lisäksi voimassa olevat palkkioluokat v. 2015.

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015


Päivitetty 7.11.2016 13:30